fbpx

გააძლიერე ორგანიზაცია

კორპორატიული ტრენინგები

პერსონალიზებული

პროგრამები

ვოლნათი პერსონალური ტრენინგ სივრცეა ორგანიზაციებისთვის, რაც მოიცავს ინდივიდუალურად მორგებული ტრენინგების, კურსებისა და ვორქშოპების დაგეგმვას, სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებისთვის, ბიზნესის საჭიროებების გათვალისწინებით და მის გასაძლიერებლად.

ჩვენი ყოვლისმომცველი მისიაა მოვახდინოთ მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი ცვლილებები ბიზნესში საგანმანთლებლო პროგრამებით, უწყვეტი განვითარების კულტურის დანერგვით.

ტრენინგი

ეფექტიანი მომსახურება და კომუნიკაცია

DALL·E 2024-02-09 03.07.39 - A dynamic and engaging service training session in a spacious, white, brightly lit room accented with vibrant colors. The training focuses on effectiv

ტრენინგის შესახებ

დღევანდელ მომთხოვნებზე ორიენტირებულ სამყაროში განსაკუთრებული მომსახურება არა მხოლოდ სასურველი, არამედ სავალდებულოა.

ჩვენი სასწავლო პროგრამის შემდეგ თქვენ მიიღებთ:

 • დაეუფლებით მომსახურების სტანდარტებსა და ძირითად პრინციპებს.
 • გააძლიერებთ კომუნიკაციას მომხმარებელთა კმაყოფილებისთვის.
 • შეძლებთ გაუმკლავდეთ რთულ სერვის სიტუაციებს ეფექტურად.
 • აიმაღლებთ მოტივაციას

ტრენინგი

ლიდერობა და მართვა

DALL·E 2024-02-09 03.02.40 - A leadership training workshop in a bright, white, and spacious room filled with natural light and vibrant, colorful accents. This engaging session is

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგის მიზანია ლიდერობის პოტენციალის განვითარება და ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელებისათვის ხედვის ურთიერთგაზიარება, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციებში მმართველობითი პროცესების გაუმჯობესებას.

მონაწილეები ტრენინგზე განიხილავენს:

 • გუნდის მართვის და განვითარების ეფექტიან და შედეგზე ორიენტირებულ მიდგომებს;
 • მიღწევადი და მამოტივირებელი მიზნების, ამოცანების და მათი გაზომვის საშუალებების განსაზღვრის პრაქტიკებს;
 • სტრატეგიის და პრიორიტეტების განსაზღვრის თანამედროვე მიდგომებს და მაგალითებს; იმსჯელებენ მათი გამოყენების რელევანტურობასა და შედეგიანობაზე საკუთარ ორგანიზაციებში;
 • ადამიანური კაპიტალის მართვის შედეგზე ორიენტირებულ, წარმატებულ პრაქტიკებს და თანამედროვე გამოწვევებს;
 • საერთო საჭიროებების განსაზღვრის საფუძველზე შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს ლიდერობის და მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის.
 

ტრენინგი​

გუნდის შეკვრის პროგრამა​

DALL·E 2024-02-09 02.52.51 - Another outdoor teambuilding activity session in a similar vibrant, green park under a clear, blue sky, showcasing different interactive exercises. Th

ტრენინგის შესახებ​

ტრენინგის ფორმატი არის დინამიური და ინტერაქტიული, ეფუძნება სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიას და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ცოდნას: „სწავლა თამაშით“ (Learning through playing)-პროგრამა გაჯერებულია ფსიქოლოგიური და სტრატეგიული გუნდური თამაშებით, ასევე სიმულაციებით, რაც ზრდის მონაწილეთა ჩართულობას. ,,ნაკადში შესვლა“ (Flow theory, Mihaly Csikszentmihalyi (1988)) – დატვირთული სამუშაო გრაფიკისგან განტვირთვის მიზნით, სიმულაციები აწყობილია ისე, რომ მონაწილეები 100%-ით ერთვებიან პროცესში. თამაშის ელემენტი ზრდის ემოციურ კმაყოფილებას და ამცირებს სტრესს.

ტრენინგის მიზანია:

 • თანამშრომელთა წახალისება და განტვირთვა;
 • შრომითი კმაყოფილებისა და მოტივაციის გაზრდა;
 • გუნდში კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესება, კონფლიქტური სიტუაციების შემცირება;
 • გუნდში მუშაობის უნარების განვითარება.

 

ტრენინგი​​

პროექტების მართვა

DALL·E 2024-02-09 02.58.17 - A formal yet vibrant finance workshop for non-financial professionals, set in an elegantly designed, light-filled room with large windows. The room co

ტრენინგის შესახებ​

კურსი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის PmBOK-ისა და PMI (Project Management Institute) მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით. რომელიც ასევე მოიცავს იმ თანამედროვე ინსტრუმენტებსა და პრაქტიკებს, რაც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ მაღალი ეფექტურობა, შედეგები და სწორად მართული პროცესები. თითოეული სესია შედგება თეორიული ნაწილისგან და მასთან შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოებისგან.

 

მსმენელები შეძლებენ ისწავლონ:

⦁ რა ეტაპებისგან შედგება პროექტის სასიცოცხლო ციკლი;

⦁ პროექტის დაგეგმვისა და დროის მართვის ტექნიკებს;

⦁პროექტის ხარისხისა და შედეგების მონიტორინგი ინსტრუმენტებს;

⦁პროექტისთვის სამართავად ძირითადი დოკმუნტების მომზადებას;

ტრენინგი​​

ბრენდის მართვა

DALL·E 2024-02-09 02.52.14 - A lively project management training session set in a large, white, brightly lit room, filled with vibrant colors. The scene depicts a group of profes

ტრენინგის შესახებ​

ბრენდის შექმნა და მისი გრძელვადიანი წარმატებული განვითარება მოითხოვს სტრატეგიას, სტრატეგიის დანერგვის და აღსრულებისას დისციპლინირებულ, თანმიმდევრულ და მიზანმიმართულ ქმედებას.

ბრენდის ფურცელზე შექმნა ერთია, მეორეა მისი ნამდვილი სიცოცხლე, ადამიანებთან ურთიერთობის პროცესი სადაც რეალურად შენდება ბრენდი და თითოული მის ნაბიჯს გავლენა აქვს შედეგებზე. ამ პროცესს მართვა სჭირდება, არჩეული გზის განუხრელად მიყოლა.

 

ტრენინგის მიზანია მსმელნელებს გააცნოს ბრენდის მართვის საფუძვლები. დაანახოს ბრენდის მართვის როგორც ყოველდღიური სტრატეგიული ქმედების არსი და მნიშვნელობა, ბრენდის არქიტექტურა – ბრენდების პორტფოლიოს სწორი ორგანიზება;

განვსაზღვროთ ბრენდის მართვის საჭირო რესურსები – რა დაგვჭირდება და რა უნდა გავაკეთოთ ბრენდის წარმატებით სამართავად.

ტრენინგი​​

დროის მართვა

DALL·E 2024-02-09 02.51.58 - A vivid and colorful training environment focused on time management, set in a spacious, white, and brightly lit room. The scene captures a diverse gr

ტრენინგის შესახებ​

პროგრამა შემუშავებულია დიდ ბრიტანეთის, (ინგლისი), კერძოდ ლონდონის მენეჯმენტის ცენტრსა (London Mmanagement Centre) და ბორმუთის საერთაშორისო ბიზნესსკოლის (Bournemouth Business School International) მენეჯმენტისა და ლიდერობის სასწავლო კურსის საფუძველზე.

პროგრამა ფოკუსირებულია ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის თეორიებსა და პრაქტიკაზე, ასევე თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებსა და აქტუალურ საკითებზე/ტენდენციებზე.

კურსის მიზანია დროის მართვის ტექნიკების გაცნობა და დროის ეფექტიანად მართვისთვის საჭირო დამოკიდებულებებისა და უნარების განვითარება.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

 • განსაზღვრონ დროის მართვის ძირითადი პრინციპები და მიდგომები;
 • განსაზღვრონ და პრაქტიკულად გამოიყენონ დროის მართვის ტექნიკები;
 • განსაზღვრონ საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები და წარმოადგინონ დროის მართვის გაუმჯობესებული გეგმა.

 

ტრენინგი

ეფექტური გაყიდვები

DALL·E 2024-02-09 02.51.34 - A seminar on ethical leadership and corporate responsibility in a white, brightly lit room filled with color. The setting features roundtable discussi

ტრენინგის შესახებ​

ტრენინგის მიზანია გაყიდვების გუნდმა გაითავისოს გაყიდვების ძირითადი პრინციპები, მართოს გაყიდვებზე მოქმედი ფაქტორები, შეძლოს გაყიდვების დაგეგმვა, ორგანიზება, მართვა, როგორც გაყიდვების პროცესის, ასევე მისი შემადგენელი ეტაპების.

ტრენინგი მოიცავს:

 • მომსახურების სტანდარტების შექმნა;
 • სკრიპტების შემუშავება;
 • მომხმარებელთა აზროვნებაზე ზემოქმედების ფსიქოლოგია;
 • როგორ დავეხმაროთ კლიენტს გადაწყვეტილების მიღებაში.

 

კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს, ქეისების განხილვას, როლურ სავარჯიშოებს.

ტრენინგი

ემოციური ინტელექტი

DALL·E 2024-02-09 02.51.27 - A workshop focused on stress and conflict management in a white, brightly lit room, vibrant with colorful accents. Participants are involved in activi

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: მოიცავს თვითშემეცნებას, თვითრეგულირებას, თანაგრძნობას/ემპათიას და სოციალურ უნარებს. გაჯერებულია სავარჯიშოებით, როლური თამაშებით და მოიცავს პრაქტიკულ სტრატეგიებს პროფესიულ გარემოში ემოციური ინტელექტის გასაძლიერებლად.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • პრაქტიკული ინსტრუმენტები და სავარჯიშოები;
 • დებრიფინგი.

ტრენინგი

მოლაპარაკების ხელოვნება

DALL·E 2024-02-09 02.50.41 - A negotiation training workshop in a bright, white room, vibrant with color. Participants are actively engaged in role-play exercises, practicing nego

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: მოიცავს მოლაპარაკების სტრატეგიებს, ტაქტიკასა და ტექნიკას მომგებიანი შედეგებისთვის. პრაქტიკული სწავლისთვის ხშირად გამოიყენება როლური სავარჯიშოები და რეალური ცხოვრებისეული სცენარები.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • დებრიფინგი;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

ტრენინგი

ცვლილებებთან ადაპტაციის ტრენინგი

DALL·E 2024-02-09 02.51.04 - An engaging workshop focused on training individuals to adapt to changes, set in a white, brightly lit room filled with colorful decorations and furni

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო მოდული ფოკუსირებულია ცვლილებების მართვაზე, მდგრადობის გაზრდაზე და ახალ სიტუაციებთან ადაპტაციაზე. კურსი მოიცავს სტრესის მართვის, ცვლილებების გათავისების და სამუშაო ადგილზე მოქნილობის ტექნიკას.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • დებრიფინგი;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

 

ტრენინგი

სტრესის და კონფლიქტის მართვა

DALL·E 2024-02-09 02.51.23 - A workshop focused on stress and conflict management in a white, brightly lit room, vibrant with colorful accents. Participants are involved in activi

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: ფოკუსირებულია სამუშაო ადგილზე კონფლიქტების იდენტიფიცირებაზე, მართვასა და მოგვარებაზე მოლაპარაკებების, მედიაციის ტექნიკისა და კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობაზე. მოიცავს სტრესის შემცირების ტექნიკას, სამუშაო-ცხოვრების ბალანსს, გონებამახვილობას და სამუშაო ადგილზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნების სტრატეგიებს.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • დებრიფინგი;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

ტრენინგი

ეთიკური ლიდერობა და კორპორატიული პასუხისმგებლობა

DALL·E 2024-02-09 02.51.34 - A seminar on ethical leadership and corporate responsibility in a white, brightly lit room filled with color. The setting features roundtable discussi

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: იკვლევს ეთიკური გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგიებს, კორპორატიულ ღირებულებებს, CSR სტრატეგიებს და პასუხისმგებლიანი ლიდერობის მნიშვნელობას თანამედროვე ბიზნეს გარემოში.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • სატრენინგო მასალები;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

ტრენინგი

საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციის უნარები

DALL·E 2024-02-09 03.13.31 - A public speaking training session in a bright, white, and spacious room filled with natural light and vibrant, colorful accents. The environment is d

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: მოიცავს პრეზენტაციის ეფექტურ ტექნიკას, თხრობას, სცენის შიშის დაძლევას და აუდიტორიის ჩართვას. გაჯერებულია როლური სავარჯიშო სესიებით და პრაქტიკული დავალებებით.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • დებრიფინგი;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

ტრენინგი

კულტურათაშორისი კომუნიკაცია და მრავალფეროვნება/ინკლუზია

DALL·E 2024-02-09 02.51.27 - A workshop focused on stress and conflict management in a white, brightly lit room, vibrant with colorful accents. Participants are involved in activi

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: ფოკუსირებულია კულტურული განსხვავებების გაგებასა და ნავიგაციაზე, ინკლუზიურობის ხელშეწყობაზე და მრავალფეროვანი სამუშაო გარემოს ხელშეწყობაზე. მოიცავს ვორქშოპსა და ინტერაქტიულ სესიებს.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • სატრენინგო მასალები;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

ტრენინგი

ფინანსები არაფინანსისტი პროფესიონალებისთვის

DALL·E 2024-02-09 02.58.17 - A formal yet vibrant finance workshop for non-financial professionals, set in an elegantly designed, light-filled room with large windows. The room co

ტრენინგის შესახებ​

სასწავლო გეგმა/სილაბუსი: აცნობს ძირითად ფინანსურ ცნებებს, ფინანსური ანგარიშგების, ბიუჯეტირებისა და ფინანსური შედეგების გააზრებას არასაფინანსო პროფესიონალებისთვის გადაწყვეტილების მიღებისას.

ტრენინგი მოიცავს:

 • გუნდის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა;
 • სატრენინგო მასალები;
 • ტრენერის დასკვნა და რეკომენდაცია პროგრამის დასრულების შემდეგ.

მხოლოდ განათლება იყო და არის წყარო ყოველგვარი ხალხის ბედნიერებისა და კეთილდღეობისა

აკაკი წერეთელი

შექმენი

ძლიერი ორგანიზაცია

ორგანიზაციის განვითარებაში ინვესტირებით, ლიდერები ხელს უწყობენ უწყვეტი განვითარების კულტურას და ქმნიან ძლიერ გუნდებს, რათა მოერგონ ცვალებად ბიზნეს მოთხოვნებს, რაც განაპირობებს ორგანიზაცის საერთო წარმატებასა და ზრდას.

01

კოლაბორაცია

ორგანიზაციის წევრები ტრენინგების შედეგად თანამშრომლობენ შეუფერხებლად, მუშაობენ გუნდურად, ისმენენ აქტიურად და ჭრიან კონფლიქტებს კონსტრუქციულად.

02

ადაპტაცია

გუნდის წევრები იმუშავებენ მოქნილებისა და ადაპტირების უნარს ცვალებად გარემოებებთან საპასუხოდ, რაც უზრუნველყოფს სტაბიულობას დინამიურ სამუშაო გარემოში.

03

ემოციური ინტელექტი

გუნდის წევრებს უმუშავდებათ მაღალი ემოციური ინტელექტი, რაც მათ საშუალებას აძლევს გაიგონ და მართონ თავიანთი და სხვების ემოციები, რაც უზრუნველყოფს ურთიერთობების გაუმჯობესებასა და სასიამოვნო სამუშაო გარემოს.

შექმენი წარმატებული გუნდი

 ტრენინგის დასრულების შემდეგ ქმედითუნარიან რეკომენდაციებს. ეს რეკომენდაციები უხელმძღვანელებს თქვენს ორგანიზაციას ცვლილებების განხორციელებაში პროდუქტიულობის, თანამშრომლების კმაყოფილების და საერთო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

უფასო კონსულტაცია

შეავსე ფორმა

თქვენი ინფორმაცია
შემდეგი