გააძლიერე ორგანიზაცია

კორპორატიული ტრენინგები

პერსონალიზებული

პროგრამები

ვოლნათი პერსონალური ტრენინგ სივრცეა ორგანიზაციებისთვის, რაც მოიცავს ინდივიდუალურად მორგებული ტრენინგების, კურსებისა და ვორქშოპების დაგეგმვას, სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებისთვის, ბიზნესის საჭიროებების გათვალისწინებით და მის გასაძლიერებლად.

ჩვენი ყოვლისმომცველი მისიაა მოვახდინოთ მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი ცვლილებები ბიზნესში საგანმანთლებლო პროგრამებით, უწყვეტი განვითარების კულტურის დანერგვით.

ტრენინგი

ეფექტიანი მომსახურება და კომუნიკაცია

IMG_6060

ტრენინგის შესახებ

დღევანდელ მომთხოვნებზე ორიენტირებულ სამყაროში განსაკუთრებული მომსახურება არა მხოლოდ სასურველი, არამედ სავალდებულოა.

ჩვენი სასწავლო პროგრამის შემდეგ თქვენ მიიღებთ:

 • დაეუფლებით მომსახურების სტანდარტებსა და ძირითად პრინციპებს.
 • გააძლიერებთ კომუნიკაციას მომხმარებელთა კმაყოფილებისთვის.
 • შეძლებთ გაუმკლავდეთ რთულ სერვის სიტუაციებს ეფექტურად.
 • აიმაღლებთ მოტივაციას

ტრენინგი

ლიდერობა და მართვა

IMG_0474

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგის მიზანია ლიდერობის პოტენციალის განვითარება და ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელებისათვის ხედვის ურთიერთგაზიარება, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციებში მმართველობითი პროცესების გაუმჯობესებას.

მონაწილეები ტრენინგზე განიხილავენს:

 • გუნდის მართვის და განვითარების ეფექტიან და შედეგზე ორიენტირებულ მიდგომებს;
 • მიღწევადი და მამოტივირებელი მიზნების, ამოცანების და მათი გაზომვის საშუალებების განსაზღვრის პრაქტიკებს;
 • სტრატეგიის და პრიორიტეტების განსაზღვრის თანამედროვე მიდგომებს და მაგალითებს; იმსჯელებენ მათი გამოყენების რელევანტურობასა და შედეგიანობაზე საკუთარ ორგანიზაციებში;
 • ადამიანური კაპიტალის მართვის შედეგზე ორიენტირებულ, წარმატებულ პრაქტიკებს და თანამედროვე გამოწვევებს;
 • საერთო საჭიროებების განსაზღვრის საფუძველზე შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს ლიდერობის და მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის.
 

ტრენინგი​

გუნდის შეკვრის პროგრამა​

photo_2023-07-25_10-06-56

ტრენინგის შესახებ​

ტრენინგის ფორმატი არის დინამიური და ინტერაქტიული, ეფუძნება სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიას და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ცოდნას: „სწავლა თამაშით“ (Learning through playing)-პროგრამა გაჯერებულია ფსიქოლოგიური და სტრატეგიული გუნდური თამაშებით, ასევე სიმულაციებით, რაც ზრდის მონაწილეთა ჩართულობას. ,,ნაკადში შესვლა“ (Flow theory, Mihaly Csikszentmihalyi (1988)) – დატვირთული სამუშაო გრაფიკისგან განტვირთვის მიზნით, სიმულაციები აწყობილია ისე, რომ მონაწილეები 100%-ით ერთვებიან პროცესში. თამაშის ელემენტი ზრდის ემოციურ კმაყოფილებას და ამცირებს სტრესს.

ტრენინგის მიზანია:

 • თანამშრომელთა წახალისება და განტვირთვა;
 • შრომითი კმაყოფილებისა და მოტივაციის გაზრდა;
 • გუნდში კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესება, კონფლიქტური სიტუაციების შემცირება;
 • გუნდში მუშაობის უნარების განვითარება.

 

ტრენინგი​​

პროექტების მართვა

338856022_1898272100551738_3930125967926077837_n (1)

ტრენინგის შესახებ​

კურსი აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის PmBOK-ისა და PMI (Project Management Institute) მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით. რომელიც ასევე მოიცავს იმ თანამედროვე ინსტრუმენტებსა და პრაქტიკებს, რაც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ მაღალი ეფექტურობა, შედეგები და სწორად მართული პროცესები. თითოეული სესია შედგება თეორიული ნაწილისგან და მასთან შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოებისგან.

 

მსმენელები შეძლებენ ისწავლონ:

⦁ რა ეტაპებისგან შედგება პროექტის სასიცოცხლო ციკლი;

⦁ პროექტის დაგეგმვისა და დროის მართვის ტექნიკებს;

⦁პროექტის ხარისხისა და შედეგების მონიტორინგი ინსტრუმენტებს;

⦁პროექტისთვის სამართავად ძირითადი დოკმუნტების მომზადებას;

ტრენინგი​​

ბრენდის მართვა

_SX_9031

ტრენინგის შესახებ​

ბრენდის შექმნა და მისი გრძელვადიანი წარმატებული განვითარება მოითხოვს სტრატეგიას, სტრატეგიის დანერგვის და აღსრულებისას დისციპლინირებულ, თანმიმდევრულ და მიზანმიმართულ ქმედებას.

ბრენდის ფურცელზე შექმნა ერთია, მეორეა მისი ნამდვილი სიცოცხლე, ადამიანებთან ურთიერთობის პროცესი სადაც რეალურად შენდება ბრენდი და თითოული მის ნაბიჯს გავლენა აქვს შედეგებზე. ამ პროცესს მართვა სჭირდება, არჩეული გზის განუხრელად მიყოლა.

 

ტრენინგის მიზანია მსმელნელებს გააცნოს ბრენდის მართვის საფუძვლები. დაანახოს ბრენდის მართვის როგორც ყოველდღიური სტრატეგიული ქმედების არსი და მნიშვნელობა, ბრენდის არქიტექტურა – ბრენდების პორტფოლიოს სწორი ორგანიზება;

განვსაზღვროთ ბრენდის მართვის საჭირო რესურსები – რა დაგვჭირდება და რა უნდა გავაკეთოთ ბრენდის წარმატებით სამართავად.

ტრენინგი​​

დროის მართვა

11

ტრენინგის შესახებ​

პროგრამა შემუშავებულია დიდ ბრიტანეთის, (ინგლისი), კერძოდ ლონდონის მენეჯმენტის ცენტრსა (London Mmanagement Centre) და ბორმუთის საერთაშორისო ბიზნესსკოლის (Bournemouth Business School International) მენეჯმენტისა და ლიდერობის სასწავლო კურსის საფუძველზე.

პროგრამა ფოკუსირებულია ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის თეორიებსა და პრაქტიკაზე, ასევე თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებსა და აქტუალურ საკითებზე/ტენდენციებზე.

კურსის მიზანია დროის მართვის ტექნიკების გაცნობა და დროის ეფექტიანად მართვისთვის საჭირო დამოკიდებულებებისა და უნარების განვითარება.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

 • განსაზღვრონ დროის მართვის ძირითადი პრინციპები და მიდგომები;
 • განსაზღვრონ და პრაქტიკულად გამოიყენონ დროის მართვის ტექნიკები;
 • განსაზღვრონ საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები და წარმოადგინონ დროის მართვის გაუმჯობესებული გეგმა.

 

ტრენინგი​​

მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგი

IMG_0098 2

ტრენინგის შესახებ

ოთხი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ადამიანის პიროვნული და პროფესიული ეფექტურობისთვის არის:

1. მოტივაციის პატერნი;

2. გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგიები;

3. სტრესის მართვა;

4. დარწმუნების ტექნოლოგიები;

„მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგის“ ჯგუფში ტრენერი გაუწევს ფასილიტაციას ჯგუფის მონაწილეებში ამ სტრატეგიების გამომუშავება-გაძლიერებას. პროგრამა ინტერაქციულია და აგებულია ქოუჩ სესიის ფორმატით, სადაც მოცემულია პრაქტიკული ტექნიკები.

ქოუჩინგის მეთოდით მუშაობის შედეგად ჩვენ:

 • ვსახავთ მიზნებს;
 • ვარკვევთ ჩვენს ღირებულებებს და შესაძლებლობებს, შინაგან პოტენციალს, რესურსებს;
 • ვმუშაობთ სამოქმედო ენერგიაზე, მოტივაციაზე და ვდგამთ ქმედით ნაბიჯებს.
 

ტრენინგი

ეფექტური გაყიდვები

FMK_7240

ტრენინგის შესახებ​

ტრენინგის მიზანია გაყიდვების გუნდმა გაითავისოს გაყიდვების ძირითადი პრინციპები, მართოს გაყიდვებზე მოქმედი ფაქტორები, შეძლოს გაყიდვების დაგეგმვა, ორგანიზება, მართვა, როგორც გაყიდვების პროცესის, ასევე მისი შემადგენელი ეტაპების.

ტრენინგი მოიცავს:

 • მომსახურების სტანდარტების შექმნა;
 • სკრიპტების შემუშავება;
 • მომხმარებელთა აზროვნებაზე ზემოქმედების ფსიქოლოგია;
 • როგორ დავეხმაროთ კლიენტს გადაწყვეტილების მიღებაში.

 

კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს, ქეისების განხილვას, როლურ სავარჯიშოებს.

მხოლოდ განათლება იყო და არის წყარო ყოველგვარი ხალხის ბედნიერებისა და კეთილდღეობისა

აკაკი წერეთელი

შექმენი

ძლიერი ორგანიზაცია

ორგანიზაციის განვითარებაში ინვესტირებით, ლიდერები ხელს უწყობენ უწყვეტი განვითარების კულტურას და ქმნიან ძლიერ გუნდებს, რათა მოერგონ ცვალებად ბიზნეს მოთხოვნებს, რაც განაპირობებს ორგანიზაცის საერთო წარმატებასა და ზრდას.

01

კოლაბორაცია

ორგანიზაციის წევრები ტრენინგების შედეგად თანამშრომლობენ შეუფერხებლად, მუშაობენ გუნდურად, ისმენენ აქტიურად და ჭრიან კონფლიქტებს კონსტრუქციულად.

02

ადაპტაცია

გუნდის წევრები იმუშავებენ მოქნილებისა და ადაპტირების უნარს ცვალებად გარემოებებთან საპასუხოდ, რაც უზრუნველყოფს სტაბიულობას დინამიურ სამუშაო გარემოში.

03

ემოციური ინტელექტი

გუნდის წევრებს უმუშავდებათ მაღალი ემოციური ინტელექტი, რაც მათ საშუალებას აძლევს გაიგონ და მართონ თავიანთი და სხვების ემოციები, რაც უზრუნველყოფს ურთიერთობების გაუმჯობესებასა და სასიამოვნო სამუშაო გარემოს.

შექმენი წარმატებული გუნდი

 ტრენინგის დასრულების შემდეგ ქმედითუნარიან რეკომენდაციებს. ეს რეკომენდაციები უხელმძღვანელებს თქვენს ორგანიზაციას ცვლილებების განხორციელებაში პროდუქტიულობის, თანამშრომლების კმაყოფილების და საერთო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

ჩამოტვირთე ბროშურა

უფასო კონსულტაცია

შეავსე ფორმა

თქვენი ინფორმაცია
შემდეგი