გააკეთე სწორი ინვესტიცია

ტრენინგების საჭიროების ანალიზი

TNA

მნიშვნელობა

ტრენინგის საჭიროებების ანალიზი (ან ტრენინგის საჭიროებების შეფასება) არის პროცესი, რომელიც განსაზღვრავს  თანამშრომლებისა და ზოგადად  ორგანიზაციისთვის წარმატების მისაღწევად საჭირო უნარ-ჩვევებს ან ცოდნას. 

ტრენინგის საჭიროებების შეფასების ჩატარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროცესია. ის ეხმარება სწავლის სტრატეგიების ფორმირებას და ტრენინგის ინიციატივების პრიორიტეტიზაციას, რათა გუნდმა შეძლოს თავისი რესურსების ფოკუსირება იმ სასწავლო პროგრამებზე, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სარგებელიანია ორგანიზაციისთვის.

გაიგე

რატომ გვჭირდება ტრენინგის საჭიროებების შესაფასება?

77

ტრენინგი

TNA ეხმარება კომპანიებს განსაზღვრონ უფსკრული იმ  უნარ-ჩვევებს, ცოდნასა და კომპეტენციებს შორის, რომლებსაც ამჟამად ფლობენ თანამშრომლები და გამოიკვლიოს საჭიროებები ამ სამუშაოს ეფექტურად შესასრულებლად. 

შესაბამისი ტრენინგ მოდულისა და განვითარების შესაძლებლობების შეთავაზება, ზრდის თანამშრომლების სამუშაო კმაყოფილებას. როდესაც ისინი ხედავენ, რომ კომპანია ინვესტიციას ახორციელებს მათ განვითარებასა და პროფესიულ ზრდაში, ისინი ხდებიან მეტად ლოიალურნი და ერთგულნი კომპანიის მიმართ, რაც თავის მხრივ ამცირებს გადინებას.

პროფესიონალი თანამშრომელი აქტივია. მათ შეუძლიათ დაეხმარონ კომპანიას მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა და იყოს ბაზარზე უფრო ინოვაციური, ეფექტური და ადაპტირებადი. 

მნიშვნელოვანი მიღწევები მხოლოდ მაშინ ჩნდება საზოგადოებაში, როდესაც ისინი ინდივიდის თავისუფალი განვითარების საშუალებას ქმნიან.

განსაკუთრებით

Როდის გვჭირდება ტრენინგის საჭიროებების შეფასება?

ტრენინგის საჭიროებების შეფასება ხსნის გზას ძლიერი სასწავლო პროგრამის ფორმირებისთვის. ეს არის ის ძირითადი ფაქტორები რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზაციის ფარგლებში ტრენინგის საჭიროებების ანალიზი:

 • რეორგანიზაციის პროცესები
 • ბიზნეს პროცესის რეინჟინერია
 • Სამუშაო პროცესის გაუმჯობესება
 • Სამუშაო ძალის შემცირება
 • თანამდებობიდან გათავისუფლება/ტრანსფერები/ახალი კადრების დაქირავება
 • საკადრო ცვლილებები/დაწინაურებები
 • როტაცია
 • ახალი ტექნოლოგიების/სოფტების დანერგვა
 • წარმოების/უსაფრთხოების პრობლემები
 • ახალი სამუშაო სისტემები/პროცედურები
 • ცვლილებები კანონებში/რეგლამენტებში

საჭიროებების სიღრმისეული შეფასება

ანალიზი მოგცემთ ნათელ სურათს თქვენი ორგანიზაციის ძლიერი, სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების შესახებ. ჩვენ გამოვავლენთ უნარების ხარვეზებს, შევაფასებთ თანამშრომელთა ჩართულობას და გამოვიკვლევთ სფეროებს, სადაც ორგანიზაციულ მიზნებთან შესაბამისობა შეიძლება გაუმჯობესდეს.

უფასო კონსულტაცია

შეავსე ფორმა

თქვენი ინფორმაცია
შემდეგი